Πολιτική ποιότητας

Η «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΝΑΚΑΣ Βιολογική » με  ανταγωνιστικό πλεονέκτημα την άρτια επιστημονική κατάρτιση των στελεχών της και την πελατοκεντρική φιλοσοφία της,  δεσμεύεται  να βελτιώνει συνεχώς το σύνολο των διεργασιών της, ώστε να αποτελεί πάντα τον ιδανικό συνεργάτη  των πελατών της. Για το λόγο αυτό και με στόχο την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας αλλά και τα μηδενικά εργατικά ατυχήματα, εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας και Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015 και 45001:2018.

Στο πλαίσιο αυτό και με απώτερο σκοπό τη μέγιστη δυνατή ικανοποίηση των πελατών της, η «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΝΑΚΑΣ Βιολογική » δεσμεύεται να:
 • Παρακολουθεί και τηρεί τη νομοθεσία που άπτεται των δραστηριοτήτων της.
 • Βελτιώνεται συνεχώς σε όλους τους τομείς λειτουργίας της προς όφελος των πελατών της.
 • Προσφέρει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, των οποίων την ποιότητα βελτιώνει συνεχώς.
 • Εστιάζει στην ικανοποίηση των πελατών της και να ανταποκρίνεται άμεσα στα αιτήματα και ερωτήματά τους.
 • Εντοπίζει άμεσα τυχόν μη συμμορφώσεις, ποιοτικές αποκλίσεις και παραπόνα πελατών και να δρομολογεί άμεσα διορθωτικές και προληπτικές ενέργειες.
 • Θέτει συγκεκριμένους, μετρήσιμους και επιτεύξιμους Αντικειμενικούς Σκοπούς για την Ποιότητα και την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία, τους οποίους αξιολογεί ως προς το βαθμό επίτευξής τους, στα πλαίσια των Ανασκοπήσεων της Διοίκησης, ενώ τους παρακολουθεί μέσω δεικτών, ελέγχων ή ότι άλλο απαιτηθεί κατά περίπτωση.
 • Εφαρμόζει, λειτουργεί, διατηρεί, τεκμηριώνει και συνεχώς βελτιώνει το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) και το Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (ΣΔΥΑΕ) για όλο το εύρος των δραστηριοτήτων της, το οποίο είναι συμμορφούμενο με τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις, τις απαιτήσεις των πελατών και τα διεθνή πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015 και ISO 45001:2018.
 • Διασφαλίζει τη διενέργεια εσωτερικών επιθεωρήσεων που αποσκοπούν στην αναγνώριση τυχόν ποιοτικών αποκλίσεων και τον καθορισμό διορθωτικών ή προληπτικών ενεργειών για τη μείωση, μέχρι μηδενισμό, των αποκλίσεων και των μη συμμορφώσεων.
 • Καθιερώνει, εφαρμόζει και διατηρεί αποτελεσματική επικοινωνία με τους προμηθευτές, τους πελάτες και τα λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη, σχετικά με θέματα που επηρεάζουν την ποιότητα.
 • Παρακολουθεί και επικυρώνει την αποτελεσματικότητα και την καταλληλότητα του ΣΔΠ και του ΣΔΥΑΕ, μέσω της Ανασκόπησης από τη Διοίκηση.
 • Μαθαίνει από τα λάθη και τις παραλήψεις και να μην τα επαναλαμβάνει.
 • Διαθέτει σε κάθε περίπτωση όλους τους απαραίτητους πόρους για την υλοποίηση των παραπάνω δεσμεύσεων.
 • Παρέχει ασφαλείς συνθήκες εργασίας για την πρόληψη τραυματισμών και ασθενειών των εργαζομένων.
 • Να εξαλείψει ή και να μειώσει τους επαγγελματικούς κίνδυνους που σχετίζονται με την ΥΑΕ και να μειώσει το ρίσκο έκθεσης σε αυτούς για τους εργαζόμενους.
 • Να μειώσει τα ατυχήματα και τα παρ’ολίγον συμβάντα που σχετίζονται με την ΥΑΕ.
 • Να βελτιώνει συνεχώς το ΣΔΥΑΕ.
Η Πολιτική της «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΝΑΚΑΣ Βιολογικής» για την Ποιότητα και την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία εφαρμόζεται σε όλα τα επίπεδα οργάνωσής της και αποτελεί ζωντανή και συνεχώς εξελισσόμενη δέσμευση, κατάλληλη κάθε στιγμή για τις τρέχουσες δραστηριότητες και ανάγκες της Επιχείρησης και των πελατών της.

Έγκριση: 25/2/2018               

Τσανάκας Γεώργιος,   Εκπρόσωπος της Διοίκησης