2106717739

Φάκελος συνεργασίας HACCP- Φάκελος Απεντόμωσης / Μυοκτονίας

Ο Φάκελος Απεντόμωσης / Μυοκτονίας είναι αναγκαίος για όλες τις επιχειρήσεις Υγειονομικού ενδιαφέροντος. Πρόκειται για ένα σύνολο εγγράφων-αρχείων-βεβαιώσεων το οποίο αποτελεί υπαρκτό τεκμήριο των εργασιών και του προγράμματος ελέγχου των παρασίτων για οποιονδήποτε ελεγκτικό Φορέα.

Συγκεκριμένα ο Νόμος ορίζει πως οποιαδήποτε επιχείρηση Υγειονομικής Σημασίας (παραγωγής, διαχείρισης, αποθήκευσης, μεταποίησης, διάθεσης και πώλησης τροφίμων, ποτών και ζωοτροφών) καλείται πριν από την έναρξη της λειτουργίας της να συνάψει συνεργασία με μια Αδειοδοτημένη εταιρεία Απεντομώσεων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Το Πρόγραμμα Απεντόμωσης / Μυοκτονίας καταρτίζεται από το επιστημονικό προσωπικό της εταιρείας Απεντομώσεων και περιλαμβάνει ένα συνδυασμό προληπτικών και κατασταλτικών μεθόδων ελέγχου παρασίτων. Στο πρόγραμμα θα πρέπει να ορίζονται οι εργασίες που θα γίνονται και η συχνότητα εφαρμογής τους.

Ο Φάκελος Εργασιών Απεντόμωσης / Μυοκτονίας πρέπει να βρίσκεται σε όλες τις επιχειρήσεις που διαχειρίζονται με οποιονδήποτε τρόπο τρόφιμα και ποτά ( Επιχειρήσεις Μαζικής εστίασης, Κάβες, Σουπερμάρκετ, Παντοπωλεία, Κρεοπωλεία, Ιχθυοπωλεία, Ξενοδοχεία, Κομμωτήρια, Καταστήματα Ονυχοπλαστικής, Οίκοι Ευγηρίας, Αρτοποιία, Καταστήματα Ψιλικών ειδών, Οπωροπωλεία, Καφεκοπτεία, Νοσοκομεία, Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, Κυλικεία κ.α.) .

Με βάση την Ελληνική & Διεθνή Νομοθεσία (93/43/ΕΟΚ) & (ΚΥΑ 487/ΦΕΚ 1219/2000) καθώς επίσης και τις σχετικές οδηγίες υγιεινής του ΕΦΕΤ ο Φάκελος Απεντόμωσης / Μυοκτονίας θα πρέπει να ενημερώνεται μετά από κάθε εφαρμογή ελέγχου παρασίτων.

Η εταιρεία Βιολογική παρέχει σε όλες τις επιχειρήσεις με τις οποίες συνεργάζεται Φάκελο Μυοκτονίας / Απεντόμωσης ο οποίος θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ και των λοιπών ελεγκτικών μηχανισμών από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς με τα εξής περιεχόμενα:

 • Στοιχεία της Βιολογικής και του υπευθύνου επιστήμονα που έργου.
 • Ιδιωτικό Συμφωνητικό παροχής υπηρεσιών Απεντόμωσης / Μυοκτονίας με την αντίστοιχη οικονομική προσφορά.
 • Αναγγελία Έναρξης Άσκησης Επαγγέλματος Καταπολέμησης Εντόμων και Τρωκτικών της Βιολογικής, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία.
 • Πιστοποιητικά Διαχείρισης Ποιότητας, από διαπιστευμένους πάντα φορείς.
 • Έντυπα αποτελεσματικότητας / τεκμηρίωσης του προγράμματος (ευρήματα, προληπτικές και διορθωτικές ενέργειες).
 • Ενημερωμένο αρχείο κατάστασης παγίδων / δολωματικών σταθμών (καταναλώσεις, πιθανή τοποθέτηση νέων σταθμών ή επανατοποθέτηση τους σε άλλα σημεία των κτιριακών εγκαταστάσεων).
 • Αρχεία με τα συμβάντα, τις επισκέψεις (προγραμματισμένες και έκτακτες) και τις εφαρμογές που έχουν πραγματοποιηθεί.
 • Εκθέσεις Εργασιών.
 • Πιστοποιητικά Απεντομώσεων / Μυοκτονιών.
 • Πληροφοριακά έντυπα των Φαρμάκων που έχουν χρησιμοποιηθεί.
 • Άδειες Έγκρισης Κυκλοφορίας των Φαρμάκων που έχουν χρησιμοποιηθεί
 • Οδηγίες Ασφαλείας (Material Safety Data Sheet MSDS) όλων των φαρμάκων που χρησιμοποιούνται στον χώρο.
 • Κάτοψη των χώρων της επιχείρησης, στην οποία θα αποτυπώνονται το δίκτυο των δολωματικών σταθμών, το δίκτυο των μηχανικών παγίδων σύλληψης τρωκτικών καθώς και οι εντομοπαγίδες.

O Φάκελος Απεντόμωσης / Μυοκτονίας τηρείται και ενημερώνεται σε κάθε χώρο υγειονομικής σημασίας μετά από κάθε εφαρμογή από τον υπεύθυνο επιστήμονα της εταιρείας Βιολογικής.

Η σωστή τήρηση και η συστηματική ενημέρωση του Φακέλου Απεντόμωσης / Μυοκτονίας, δίνει την δυνατότητα να υπάρχει μια ολοκληρωμένη εικόνα της καταπολέμησης των παρασίτων, ανάλογα με τις νέες ανάγκες και τα προβλήματα που προκύπτουν σε κάθε εφαρμογή.

Ιδιωτικό Συμφωνητικό

Με το συγκεκριμένο έγγραφο η εκάστοτε επιχείρηση υγειονομικής σημασίας αναθέτει σε εξειδικευμένη εταιρεία Απολυμάνσεων, να εκτελέσει τις εργασίες απεντόμωσης / μυοκτονίας. Σε όλους τους χώρους και τις εγκαταστάσεις της, όπως θα έχει συμφωνηθεί.

Πιστοποιητικό Απεντόμωσης / Μυοκτονίας

Μετά το τέλος της κάθε εφαρμογής που πραγματοποιείται, παρέχεται πιστοποιητικό απεντόμωσης-μυοκτονίας στην επιχείρηση. Με αυτό είναι διασφαλισμένη σε κάθε τυχόν έλεγχο από τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές και το οποίο είναι υπογεγραμμένο από τον υπεύθυνο επιστήμονα της Βιολογικής.

Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας Υλικού (MSDS)

Είναι ένα έγγραφο που περιέχει πληροφορίες σχετικά με τους πιθανούς κινδύνους (υγείας, πυρός & αντιδραστικότητας). Περιέχει επίσης πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες χρήσης, αποθήκευσης, χειρισμού και έκτακτης ανάγκης του υλικού. Τα MSDS παρασκευάζονται αποκλειστικά από τον κατασκευαστή ή τον προμηθευτή του υλικού.